Wikipitaka - The Completing Tipitaka
Advertisement

Tipitaka >> Sutta Pitaka >> Digha Nikaya >> Maha Govinda Sutta >> Pali-Devanagri Version(DN19)


Source : Pali Tipitaka from Vipassana Research Institute (tipitaka.org)


६. महागोविन्दसुत्तं

२९३. एवं मे सुतं – एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्झकूटे पब्बते। अथ खो पञ्‍चसिखो गन्धब्बपुत्तो अभिक्‍कन्ताय रत्तिया अभिक्‍कन्तवण्णो केवलकप्पं गिज्झकूटं पब्बतं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठासि। एकमन्तं ठितो खो पञ्‍चसिखो गन्धब्बपुत्तो भगवन्तं एतदवोच – ‘‘यं खो मे, भन्ते, देवानं तावतिंसानं सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं, आरोचेमि तं भगवतो’’ति। ‘‘आरोचेहि मे त्वं, पञ्‍चसिखा’’ति भगवा अवोच।

देवसभा

२९४. ‘‘पुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि तदहुपोसथे पन्‍नरसे पवारणाय पुण्णाय पुण्णमाय रत्तिया केवलकप्पा च देवा तावतिंसा सुधम्मायं सभायं सन्‍निसिन्‍ना होन्ति सन्‍निपतिता; महती च दिब्बपरिसा समन्ततो निसिन्‍ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुद्दिसा निसिन्‍ना होन्ति; पुरत्थिमाय दिसाय धतरट्ठो महाराजा पच्छिमाभिमुखो निसिन्‍नो होति देवे पुरक्खत्वा; दक्खिणाय दिसाय विरूळ्हको महाराजा उत्तराभिमुखो निसिन्‍नो होति देवे पुरक्खत्वा; पच्छिमाय दिसाय विरूपक्खो महाराजा पुरत्थाभिमुखो निसिन्‍नो होति देवे पुरक्खत्वा; उत्तराय दिसाय वेस्सवणो महाराजा दक्खिणाभिमुखो निसिन्‍नो होति देवे पुरक्खत्वा। यदा भन्ते, केवलकप्पा च देवा तावतिंसा सुधम्मायं सभायं सन्‍निसिन्‍ना होन्ति सन्‍निपतिता, महती च दिब्बपरिसा समन्ततो निसिन्‍ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुद्दिसा निसिन्‍ना होन्ति, इदं नेसं होति आसनस्मिं; अथ पच्छा अम्हाकं आसनं होति।

‘‘ये ते, भन्ते, देवा भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा अधुनूपपन्‍ना तावतिंसकायं, ते अञ्‍ञे देवे अतिरोचन्ति वण्णेन चेव यससा च। तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिंसा अत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; ‘दिब्बा वत, भो, काया परिपूरेन्ति, हायन्ति असुरकाया’ति।

२९५. ‘‘अथ खो, भन्ते, सक्‍को देवानमिन्दो देवानं तावतिंसानं सम्पसादं विदित्वा इमाहि गाथाहि अनुमोदि –

‘मोदन्ति वत भो देवा, तावतिंसा सहिन्दका।

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं॥

नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिने।

सुगतस्मिं ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते॥

ते अञ्‍ञे अतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना।

सावका भूरिपञ्‍ञस्स, विसेसूपगता इध॥

इदं दिस्वान नन्दन्ति, तावतिंसा सहिन्दका।

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मत’न्ति॥

‘‘तेन सुदं , भन्ते, देवा तावतिंसा भिय्योसो मत्ताय अत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; ‘दिब्बा वत, भो, काया परिपूरेन्ति, हायन्ति असुरकाया’’’ति।

अट्ठ यथाभुच्‍चवण्णा

२९६. ‘‘अथ खो, भन्ते, सक्‍को देवानमिन्दो देवानं तावतिंसानं सम्पसादं विदित्वा देवे तावतिंसे आमन्तेसि – ‘इच्छेय्याथ नो तुम्हे, मारिसा, तस्स भगवतो अट्ठ यथाभुच्‍चे वण्णे सोतु’न्ति? ‘इच्छाम मयं, मारिस, तस्स भगवतो अट्ठ यथाभुच्‍चे वण्णे सोतु’न्ति। अथ खो, भन्ते, सक्‍को देवानमिन्दो देवानं तावतिंसानं भगवतो अट्ठ यथाभुच्‍चे वण्णे पयिरुदाहासि – ‘तं किं मञ्‍ञन्ति, भोन्तो देवा तावतिंसा? यावञ्‍च सो भगवा बहुजनहिताय पटिपन्‍नो बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। एवं बहुजनहिताय पटिपन्‍नं बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘स्वाक्खातो खो पन तेन भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्‍चत्तं वेदितब्बो विञ्‍ञूहि। एवं ओपनेय्यिकस्स धम्मस्स देसेतारं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘इदं कुसलन्ति खो पन तेन भगवता सुपञ्‍ञत्तं, इदं अकुसलन्ति सुपञ्‍ञत्तं। इदं सावज्‍जं इदं अनवज्‍जं, इदं सेवितब्बं इदं न सेवितब्बं, इदं हीनं इदं पणीतं, इदं कण्हसुक्‍कसप्पटिभागन्ति सुपञ्‍ञत्तं। एवं कुसलाकुसलसावज्‍जानवज्‍जसेवितब्बासेवितब्बहीन-पणीतकण्हसुक्‍कसप्पटिभागानं धम्मानं पञ्‍ञपेतारं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘सुपञ्‍ञत्ता खो पन तेन भगवता सावकानं निब्बानगामिनी पटिपदा, संसन्दति निब्बानञ्‍च पटिपदा च। सेय्यथापि नाम गङ्गोदकं यमुनोदकेन संसन्दति समेति, एवमेव सुपञ्‍ञत्ता तेन भगवता सावकानं निब्बानगामिनी पटिपदा, संसन्दति निब्बानञ्‍च पटिपदा च। एवं निब्बानगामिनिया पटिपदाय पञ्‍ञपेतारं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘अभिनिप्फन्‍नो [अभिनिप्पन्‍नो (पी॰ क॰)] खो पन तस्स भगवतो लाभो अभिनिप्फन्‍नो सिलोको, याव मञ्‍ञे खत्तिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति, विगतमदो खो पन सो भगवा आहारं आहारेति। एवं विगतमदं आहारं आहरयमानं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘लद्धसहायो खो पन सो भगवा सेखानञ्‍चेव पटिपन्‍नानं खीणासवानञ्‍च वुसितवतं। ते भगवा अपनुज्‍ज एकारामतं अनुयुत्तो विहरति। एवं एकारामतं अनुयुत्तं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘यथावादी खो पन सो भगवा तथाकारी, यथाकारी तथावादी, इति यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी। एवं धम्मानुधम्मप्पटिपन्‍नं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘तिण्णविचिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकथंकथो परियोसितसङ्कप्पो अज्झासयं आदिब्रह्मचरियं। एवं तिण्णविचिकिच्छं विगतकथंकथं परियोसितसङ्कप्पं अज्झासयं आदिब्रह्मचरियं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता’ति।

२९७. ‘‘इमे खो, भन्ते, सक्‍को देवानमिन्दो देवानं तावतिंसानं भगवतो अट्ठ यथाभुच्‍चे वण्णे पयिरुदाहासि। तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिंसा भिय्योसो मत्ताय अत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतो अट्ठ यथाभुच्‍चे वण्णे सुत्वा। तत्र, भन्ते, एकच्‍चे देवा एवमाहंसु – ‘अहो वत, मारिसा, चत्तारो सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्‍जेय्युं धम्मञ्‍च देसेय्युं यथरिव भगवा। तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान’न्ति। एकच्‍चे देवा एवमाहंसु – ‘तिट्ठन्तु, मारिसा, चत्तारो सम्मासम्बुद्धा, अहो वत, मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्‍जेय्युं धम्मञ्‍च देसेय्युं यथरिव भगवा। तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान’न्ति। एकच्‍चे देवा एवमाहंसु – ‘तिट्ठन्तु, मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा, अहो वत, मारिसा, द्वे सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्‍जेय्युं धम्मञ्‍च देसेय्युं यथरिव भगवा। तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान’न्ति।

२९८. ‘‘एवं वुत्ते , भन्ते, सक्‍को देवानमिन्दो देवे तावतिंसे एतदवोच – ‘अट्ठानं खो एतं, मारिसा, अनवकासो, यं एकिस्सा लोकधातुया द्वे अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अपुब्बं अचरिमं उप्पज्‍जेय्युं, नेतं ठानं विज्‍जति। अहो वत, मारिसा, सो भगवा अप्पाबाधो अप्पातङ्को चिरं दीघमद्धानं तिट्ठेय्य। तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान’न्ति। अथ खो, भन्ते, येनत्थेन देवा तावतिंसा सुधम्मायं सभायं सन्‍निसिन्‍ना होन्ति सन्‍निपतिता, तं अत्थं चिन्तयित्वा तं अत्थं मन्तयित्वा वुत्तवचनापि तं चत्तारो महाराजानो तस्मिं अत्थे होन्ति। पच्‍चानुसिट्ठवचनापि तं चत्तारो महाराजानो तस्मिं अत्थे होन्ति, सकेसु सकेसु आसनेसु ठिता अविपक्‍कन्ता।

ते वुत्तवाक्या राजानो, पटिग्गय्हानुसासनिं।

विप्पसन्‍नमना सन्ता, अट्ठंसु सम्हि आसनेति॥

२९९. ‘‘अथ खो, भन्ते, उत्तराय दिसाय उळारो आलोको सञ्‍जायि, ओभासो पातुरहोसि अतिक्‍कम्मेव देवानं देवानुभावं। अथ खो, भन्ते, सक्‍को देवानमिन्दो देवे तावतिंसे आमन्तेसि – ‘यथा खो, मारिसा, निमित्तानि दिस्सन्ति, उळारो आलोको सञ्‍जायति, ओभासो पातुभवति , ब्रह्मा पातुभविस्सति; ब्रह्मुनो हेतं पुब्बनिमित्तं पातुभावाय, यदिदं आलोको सञ्‍जायति ओभासो पातुभवतीति।

‘यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातुभविस्सति।

ब्रह्मुनो हेतं निमित्तं, ओभासो विपुलो महा’ति॥

सनङ्कुमारकथा

३००. ‘‘अथ खो, भन्ते, देवा तावतिंसा यथासकेसु आसनेसु निसीदिंसु – ‘ओभासमेतं ञस्साम, यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा’ति। चत्तारोपि महाराजानो यथासकेसु आसनेसु निसीदिंसु – ‘ओभासमेतं ञस्साम, यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा’ति। इदं सुत्वा देवा तावतिंसा एकग्गा समापज्‍जिंसु – ‘ओभासमेतं ञस्साम, यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वाव नं गमिस्सामा’ति।

‘‘यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं तावतिंसानं पातुभवति, ओळारिकं अत्तभावं अभिनिम्मिनित्वा पातुभवति। यो खो पन, भन्ते, ब्रह्मुनो पकतिवण्णो, अनभिसम्भवनीयो सो देवानं तावतिंसानं चक्खुपथस्मिं। यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं तावतिंसानं पातुभवति, सो अञ्‍ञे देवे अतिरोचति वण्णेन चेव यससा च। सेय्यथापि, भन्ते, सोवण्णो विग्गहो मानुसं विग्गहं अतिरोचति, एवमेव खो, भन्ते, यदा ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं तावतिंसानं पातुभवति, सो अञ्‍ञे देवे अतिरोचति वण्णेन चेव यससा च। यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं तावतिंसानं पातुभवति, न तस्सं परिसायं कोचि देवो अभिवादेति वा पच्‍चुट्ठेति वा आसनेन वा निमन्तेति। सब्बेव तुण्हीभूता पञ्‍जलिका पल्‍लङ्केन निसीदन्ति – ‘यस्सदानि देवस्स पल्‍लङ्कं इच्छिस्सति ब्रह्मा सनङ्कुमारो, तस्स देवस्स पल्‍लङ्के निसीदिस्सती’ति। यस्स खो पन, भन्ते, देवस्स ब्रह्मा सनङ्कुमारो पल्‍लङ्के निसीदति, उळारं सो लभति देवो वेदपटिलाभं, उळारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं । सेय्यथापि, भन्ते, राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो अधुनाभिसित्तो रज्‍जेन, उळारं सो लभति वेदपटिलाभं, उळारं सो लभति सोमनस्सपटिलाभं, एवमेव खो, भन्ते, यस्स देवस्स ब्रह्मा सनङ्कुमारो पल्‍लङ्के निसीदति, उळारं सो लभति देवो वेदपटिलाभं, उळारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं। अथ, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं तावतिंसानं सम्पसादं विदित्वा अन्तरहितो इमाहि गाथाहि अनुमोदि –

‘मोदन्ति वत भो देवा, तावतिंसा सहिन्दका।

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं॥

‘नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिने।

सुगतस्मिं ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते॥

‘ते अञ्‍ञे अतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना।

सावका भूरिपञ्‍ञस्स, विसेसूपगता इध॥

‘इदं दिस्वान नन्दन्ति, तावतिंसा सहिन्दका।

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मत’न्ति॥

३०१. ‘‘इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो अभासित्थ। इममत्थं, भन्ते , ब्रह्मुनो सनङ्कुमारस्स भासतो अट्ठङ्गसमन्‍नागतो सरो होति विस्सट्ठो च विञ्‍ञेय्यो च मञ्‍जु च सवनीयो च बिन्दु च अविसारी च गम्भीरो च निन्‍नादी च। यथापरिसं खो पन, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो सरेन विञ्‍ञापेति, न चस्स बहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति। यस्स खो पन, भन्ते, एवं अट्ठङ्गसमन्‍नागतो सरो होति, सो वुच्‍चति ‘ब्रह्मस्सरो’ति। अथ खो, भन्ते, देवा तावतिंसा ब्रह्मानं सनङ्कुमारं एतदवोचुं – ‘साधु, महाब्रह्मे, एतदेव मयं सङ्खाय मोदाम; अत्थि च सक्‍केन देवानमिन्देन तस्स भगवतो अट्ठ यथाभुच्‍चा वण्णा भासिता; ते च मयं सङ्खाय मोदामा’ति।

अट्ठ यथाभुच्‍चवण्णा

३०२. ‘‘अथ , भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो सक्‍कं देवानमिन्दं एतदवोच – ‘साधु, देवानमिन्द, मयम्पि तस्स भगवतो अट्ठ यथाभुच्‍चे वण्णे सुणेय्यामा’ति। ‘एवं महाब्रह्मे’ति खो, भन्ते, सक्‍को देवानमिन्दो ब्रह्मुनो सनङ्कुमारस्स भगवतो अट्ठ यथाभुच्‍चे वण्णे पयिरुदाहासि।

‘‘तं किं मञ्‍ञति, भवं महाब्रह्मा? यावञ्‍च सो भगवा बहुजनहिताय पटिपन्‍नो बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। एवं बहुजनहिताय पटिपन्‍नं बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘स्वाक्खातो खो पन तेन भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्‍चत्तं वेदितब्बो विञ्‍ञूहि। एवं ओपनेय्यिकस्स धम्मस्स देसेतारं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘इदं कुसल’न्ति खो पन तेन भगवता सुपञ्‍ञत्तं, ‘इदं अकुसल’न्ति सुपञ्‍ञत्तं, ‘इदं सावज्‍जं इदं अनवज्‍जं, इदं सेवितब्बं इदं न सेवितब्बं, इदं हीनं इदं पणीतं, इदं कण्हसुक्‍कसप्पटिभाग’न्ति सुपञ्‍ञत्तं। एवं कुसलाकुसलसावज्‍जानवज्‍जसेवितब्बासेवितब्बहीनपणीतकण्हसुक्‍कसप्पटिभागानं धम्मानं पञ्‍ञापेतारं। इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘सुपञ्‍ञत्ता खो पन तेन भगवता सावकानं निब्बानगामिनी पटिपदा संसन्दति निब्बानञ्‍च पटिपदा च। सेय्यथापि नाम गङ्गोदकं यमुनोदकेन संसन्दति समेति, एवमेव सुपञ्‍ञत्ता तेन भगवता सावकानं निब्बानगामिनी पटिपदा संसन्दति निब्बानञ्‍च पटिपदा च। एवं निब्बानगामिनिया पटिपदाय पञ्‍ञापेतारं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘अभिनिप्फन्‍नो खो पन तस्स भगवतो लाभो अभिनिप्फन्‍नो सिलोको, याव मञ्‍ञे खत्तिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति। विगतमदो खो पन सो भगवा आहारं आहारेति। एवं विगतमदं आहारं आहरयमानं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘लद्धसहायो खो पन सो भगवा सेखानञ्‍चेव पटिपन्‍नानं खीणासवानञ्‍च वुसितवतं, ते भगवा अपनुज्‍ज एकारामतं अनुयुत्तो विहरति। एवं एकारामतं अनुयुत्तं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘यथावादी खो पन सो भगवा तथाकारी, यथाकारी तथावादी; इति यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी। एवं धम्मानुधम्मप्पटिप्पन्‍नं इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता।

‘‘तिण्णविचिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकथंकथो परियोसितसङ्कप्पो अज्झासयं आदिब्रह्मचरियं । एवं तिण्णविचिकिच्छं विगतकथंकथं परियोसितसङ्कप्पं अज्झासयं आदिब्रह्मचरियं। इमिनापङ्गेन समन्‍नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम, न पनेतरहि, अञ्‍ञत्र तेन भगवता’ति।

३०३. ‘‘इमे खो, भन्ते, सक्‍को देवानमिन्दो ब्रह्मुनो सनङ्कुमारस्स भगवतो अट्ठ यथाभुच्‍चे वण्णे पयिरुदाहासि। तेन सुदं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो अत्तमनो होति पमुदितो पीतिसोमनस्सजातो भगवतो अट्ठ यथाभुच्‍चे वण्णे सुत्वा। अथ, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो ओळारिकं अत्तभावं अभिनिम्मिनित्वा कुमारवण्णी हुत्वा पञ्‍चसिखो देवानं तावतिंसानं पातुरहोसि । सो वेहासं अब्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्खे पल्‍लङ्केन निसीदि। सेय्यथापि, भन्ते, बलवा पुरिसो सुपच्‍चत्थते वा पल्‍लङ्के समे वा भूमिभागे पल्‍लङ्केन निसीदेय्य, एवमेव खो, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो वेहासं अब्भुग्गन्त्वा आकासे अन्तलिक्खे पल्‍लङ्केन निसीदित्वा देवे तावतिंसे आमन्तेसि –

गोविन्दब्राह्मणवत्थु

३०४. ‘‘तं किं मञ्‍ञन्ति, भोन्तो देवा तावतिंसा, याव दीघरत्तं महापञ्‍ञोव सो भगवा अहोसि। भूतपुब्बं, भो, राजा दिसम्पति नाम अहोसि। दिसम्पतिस्स रञ्‍ञो गोविन्दो नाम ब्राह्मणो पुरोहितो अहोसि। दिसम्पतिस्स रञ्‍ञो रेणु नाम कुमारो पुत्तो अहोसि। गोविन्दस्स ब्राह्मणस्स जोतिपालो नाम माणवो पुत्तो अहोसि। इति रेणु च राजपुत्तो जोतिपालो च माणवो अञ्‍ञे च छ खत्तिया इच्‍चेते अट्ठ सहाया अहेसुं। अथ खो, भो, अहोरत्तानं अच्‍चयेन गोविन्दो ब्राह्मणो कालमकासि। गोविन्दे ब्राह्मणे कालङ्कते राजा दिसम्पति परिदेवेसि – ‘‘यस्मिं वत, भो, मयं समये गोविन्दे ब्राह्मणे सब्बकिच्‍चानि सम्मा वोस्सज्‍जित्वा पञ्‍चहि कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीभूता परिचारेम, तस्मिं नो समये गोविन्दो ब्राह्मणो कालङ्कतो’’ति। एवं वुत्ते भो रेणु राजपुत्तो राजानं दिसम्पतिं एतदवोच – ‘‘मा खो त्वं, देव, गोविन्दे ब्राह्मणे कालङ्कते अतिबाळ्हं परिदेवेसि। अत्थि, देव, गोविन्दस्स ब्राह्मणस्स जोतिपालो नाम माणवो पुत्तो पण्डिततरो चेव पितरा, अलमत्थदसतरो चेव पितरा; येपिस्स पिता अत्थे अनुसासि, तेपि जोतिपालस्सेव माणवस्स अनुसासनिया’’ति। ‘‘एवं कुमारा’’ति? ‘‘एवं देवा’’ति।

महागोविन्दवत्थु

३०५. ‘‘अथ खो, भो, राजा दिसम्पति अञ्‍ञतरं पुरिसं आमन्तेसि – ‘‘एहि त्वं, अम्भो पुरिस, येन जोतिपालो नाम माणवो तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा जोतिपालं माणवं एवं वदेहि – ‘भवमत्थु भवन्तं जोतिपालं, राजा दिसम्पति भवन्तं जोतिपालं माणवं आमन्तयति, राजा दिसम्पति भोतो जोतिपालस्स माणवस्स दस्सनकामो’’’ति। ‘‘एवं, देवा’’ति खो, भो, सो पुरिसो दिसम्पतिस्स रञ्‍ञो पटिस्सुत्वा येन जोतिपालो माणवो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा जोतिपालं माणवं एतदवोच – ‘‘भवमत्थु भवन्तं जोतिपालं, राजा दिसम्पति भवन्तं जोतिपालं माणवं आमन्तयति , राजा दिसम्पति भोतो जोतिपालस्स माणवस्स दस्सनकामो’’ति। ‘‘एवं, भो’’ति खो भो जोतिपालो माणवो तस्स पुरिसस्स पटिस्सुत्वा येन राजा दिसम्पति तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा दिसम्पतिना रञ्‍ञा सद्धिं सम्मोदि; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्‍नं खो, भो, जोतिपालं माणवं राजा दिसम्पति एतदवोच – ‘‘अनुसासतु नो भवं जोतिपालो, मा नो भवं जोतिपालो अनुसासनिया पच्‍चब्याहासि। पेत्तिके तं ठाने ठपेस्सामि, गोविन्दिये अभिसिञ्‍चिस्सामी’’ति। ‘‘एवं, भो’’ति खो, भो, सो जोतिपालो माणवो दिसम्पतिस्स रञ्‍ञो पच्‍चस्सोसि। अथ खो, भो, राजा दिसम्पति जोतिपालं माणवं गोविन्दिये अभिसिञ्‍चि, तं पेत्तिके ठाने ठपेसि। अभिसित्तो जोतिपालो माणवो गोविन्दिये पेत्तिके ठाने ठपितो येपिस्स पिता अत्थे अनुसासि तेपि अत्थे अनुसासति, येपिस्स पिता अत्थे नानुसासि, तेपि अत्थे अनुसासति; येपिस्स पिता कम्मन्ते अभिसम्भोसि, तेपि कम्मन्ते अभिसम्भोति, येपिस्स पिता कम्मन्ते नाभिसम्भोसि, तेपि कम्मन्ते अभिसम्भोति। तमेनं मनुस्सा एवमाहंसु – ‘‘गोविन्दो वत, भो, ब्राह्मणो, महागोविन्दो वत, भो, ब्राह्मणो’’ति। इमिना खो एवं, भो, परियायेन जोतिपालस्स माणवस्स गोविन्दो महागोविन्दोत्वेव समञ्‍ञा उदपादि।

रज्‍जसंविभजनं

३०६. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छ खत्तिया तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच – ‘‘दिसम्पति खो, भो, राजा जिण्णो वुद्धो महल्‍लको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो, को नु खो पन, भो, जानाति जीवितं? ठानं खो पनेतं विज्‍जति, यं दिसम्पतिम्हि रञ्‍ञे कालङ्कते राजकत्तारो रेणुं राजपुत्तं रज्‍जे अभिसिञ्‍चेय्युं। आयन्तु, भोन्तो, येन रेणु राजपुत्तो तेनुपसङ्कमथ; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजपुत्तं एवं वदेथ – ‘‘मयं खो भोतो रेणुस्स सहाया पिया मनापा अप्पटिकूला, यंसुखो भवं तंसुखा मयं, यंदुक्खो भवं तंदुक्खा मयं। दिसम्पति खो, भो, राजा जिण्णो वुद्धो महल्‍लको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो, को नु खो पन, भो, जानाति जीवितं? ठानं खो पनेतं विज्‍जति, यं दिसम्पतिम्हि रञ्‍ञे कालङ्कते राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रज्‍जे अभिसिञ्‍चेय्युं। सचे भवं रेणु रज्‍जं लभेथ, संविभजेथ नो रज्‍जेना’’ति। ‘‘एवं भो’’ति खो, भो, ते छ खत्तिया महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा येन रेणु राजपुत्तो तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजपुत्तं एतदवोचुं – ‘‘मयं खो भोतो रेणुस्स सहाया पिया मनापा अप्पटिकूला ; यंसुखो भवं तंसुखा मयं, यंदुक्खो भवं तंदुक्खा मयं। दिसम्पति खो, भो, राजा जिण्णो वुद्धो महल्‍लको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो, को नु खो पन भो जानाति जीवितं? ठानं खो पनेतं विज्‍जति, यं दिसम्पतिम्हि रञ्‍ञे कालङ्कते राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रज्‍जे अभिसिञ्‍चेय्युं। सचे भवं रेणु रज्‍जं लभेथ, संविभजेथ नो रज्‍जेना’’ति। ‘‘को नु खो, भो, अञ्‍ञो मम विजिते सुखो भवेथ [सुखा भवेय्याथ (क॰), सुखं भवेय्याथ, सुखमेधेय्याथ (सी॰ पी॰),सुख मेधेथ (?)], अञ्‍ञत्र भवन्तेभि? सचाहं, भो, रज्‍जं लभिस्सामि, संविभजिस्सामि वो रज्‍जेना’’’ति।

३०७. ‘‘अथ खो, भो, अहोरत्तानं अच्‍चयेन राजा दिसम्पति कालमकासि। दिसम्पतिम्हि रञ्‍ञे कालङ्कते राजकत्तारो रेणुं राजपुत्तं रज्‍जे अभिसिञ्‍चिंसु। अभिसित्तो रेणु रज्‍जेन पञ्‍चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति। अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छ खत्तिया तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच – ‘‘दिसम्पति खो, भो, राजा कालङ्कतो। अभिसित्तो रेणु रज्‍जेन पञ्‍चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति। को नु खो पन, भो, जानाति, मदनीया कामा? आयन्तु, भोन्तो, येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमथ; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजानं एवं वदेथ – दिसम्पति खो, भो, राजा कालङ्कतो, अभिसित्तो भवं रेणु रज्‍जेन, सरति भवं तं वचन’’’न्ति?

३०८. ‘‘‘एवं , भो’’ति खो, भो, ते छ खत्तिया महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजानं एतदवोचुं – ‘‘दिसम्पति खो, भो, राजा कालङ्कतो, अभिसित्तो भवं रेणु रज्‍जेन, सरति भवं तं वचन’’न्ति? ‘‘सरामहं, भो, तं वचनं [वचनन्ति (स्या॰ क॰)]। को नु खो, भो, पहोति इमं महापथविं उत्तरेन आयतं दक्खिणेन सकटमुखं सत्तधा समं सुविभत्तं विभजितु’’न्ति? ‘‘को नु खो, भो, अञ्‍ञो पहोति, अञ्‍ञत्र महागोविन्देन ब्राह्मणेना’’ति? अथ खो, भो, रेणु राजा अञ्‍ञतरं पुरिसं आमन्तेसि – ‘‘एहि त्वं, अम्भो पुरिस, येन महागोविन्दो ब्राह्मणो तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा महागोविन्दं ब्राह्मणं एवं वदेहि – ‘राजा तं, भन्ते, रेणु आमन्तेती’’’ति। ‘‘एवं देवा’’ति खो, भो, सो पुरिसो रेणुस्स रञ्‍ञो पटिस्सुत्वा येन महागोविन्दो ब्राह्मणो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा महागोविन्दं ब्राह्मणं एतदवोच – ‘‘राजा तं, भन्ते, रेणु आमन्तेती’’ति। ‘‘एवं, भो’’ति खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो तस्स पुरिसस्स पटिस्सुत्वा येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा रेणुना रञ्‍ञा सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्‍नं खो, भो, महागोविन्दं ब्राह्मणं रेणु राजा एतदवोच – ‘‘एतु, भवं गोविन्दो, इमं महापथविं उत्तरेन आयतं दक्खिणेन सकटमुखं सत्तधा समं सुविभत्तं विभजतू’’ति। ‘‘एवं, भो’’ति खो महागोविन्दो ब्राह्मणो रेणुस्स रञ्‍ञो पटिस्सुत्वा इमं महापथविं उत्तरेन आयतं दक्खिणेन सकटमुखं सत्तधा समं सुविभत्तं विभजि। सब्बानि सकटमुखानि पट्ठपेसि [अट्ठपेसि (सी॰ पी॰)]। तत्र सुदं मज्झे रेणुस्स रञ्‍ञो जनपदो होति।

३०९. दन्तपुरं कलिङ्गानं [कालिङ्गानं (स्या॰ पी॰ क॰)], अस्सकानञ्‍च पोतनं।

महेसयं [माहिस्सति (सी॰ स्या॰ पी॰)] अवन्तीनं, सोवीरानञ्‍च रोरुकं॥

मिथिला च विदेहानं, चम्पा अङ्गेसु मापिता।

बाराणसी च कासीनं, एते गोविन्दमापिताति॥

३१०. ‘‘अथ खो, भो, ते छ खत्तिया यथासकेन लाभेन अत्तमना अहेसुं परिपुण्णसङ्कप्पा – ‘‘यं वत नो अहोसि इच्छितं, यं आकङ्खितं, यं अधिप्पेतं, यं अभिपत्थितं, तं नो लद्ध’’न्ति।

‘‘सत्तभू ब्रह्मदत्तो च, वेस्सभू भरतो सह।

रेणु द्वे धतरट्ठा च, तदासुं सत्त भारधा’ति॥

पठमभाणवारो निट्ठितो।

कित्तिसद्दअब्भुग्गमनं

३११. ‘‘अथ खो, भो, ते छ खत्तिया येन महागोविन्दो ब्राह्मणो तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा महागोविन्दं ब्राह्मणं एतदवोचुं – ‘‘यथा खो भवं गोविन्दो रेणुस्स रञ्‍ञो सहायो पियो मनापो अप्पटिकूलो। एवमेव खो भवं गोविन्दो अम्हाकम्पि सहायो पियो मनापो अप्पटिकूलो, अनुसासतु नो भवं गोविन्दो; मा नो भवं गोविन्दो अनुसासनिया पच्‍चब्याहासी’’ति। ‘‘एवं, भो’’ति खो महागोविन्दो ब्राह्मणो तेसं छन्‍नं खत्तियानं पच्‍चस्सोसि। अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो सत्त च राजानो खत्तिये मुद्धावसित्ते रज्‍जे [मुद्धाभिसित्ते रज्‍जेन (स्या॰)] अनुसासि, सत्त च ब्राह्मणमहासाले सत्त च न्हातकसतानि मन्ते वाचेसि।

३१२. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स अपरेन समयेन एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गच्छि [अब्भुग्गञ्छि (सी॰ पी॰)] – ‘‘सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मुना साकच्छेति सल्‍लपति मन्तेती’’ति। अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि – ‘‘मय्हं खो एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो – ‘सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मुना साकच्छेति सल्‍लपति मन्तेती’ति। न खो पनाहं ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मुना साकच्छेमि, न ब्रह्मुना सल्‍लपामि , न ब्रह्मुना मन्तेमि। सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्‍लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं – ‘यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्‍लीयति, करुणं झानं झायति, सो ब्रह्मानं पस्सति ब्रह्मुना साकच्छेति ब्रह्मुना सल्‍लपति ब्रह्मुना मन्तेती’ति। यंनूनाहं वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्‍लीयेय्यं, करुणं झानं झायेय्य’’न्ति।

३१३. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजानं एतदवोच – ‘‘मय्हं खो, भो, एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो – ‘सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मुना साकच्छेति सल्‍लपति मन्तेती’ति। न खो पनाहं, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मुना साकच्छेमि, न ब्रह्मुना सल्‍लपामि, न ब्रह्मुना मन्तेमि। सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्‍लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं – ‘यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्‍लीयति, करुणं झानं झायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मुना साकच्छेति ब्रह्मुना सल्‍लपति ब्रह्मुना मन्तेती’ति। इच्छामहं, भो, वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्‍लीयितुं, करुणं झानं झायितुं; नम्हि केनचि उपसङ्कमितब्बो अञ्‍ञत्र एकेन भत्ताभिहारेना’’ति। ‘‘यस्सदानि भवं गोविन्दो कालं मञ्‍ञती’’ति।

३१४. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छ खत्तिया तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच – ‘‘मय्हं खो, भो, एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो – ‘सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मुना साकच्छेति सल्‍लपति मन्तेती’ति। न खो पनाहं, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मुना साकच्छेमि, न ब्रह्मुना सल्‍लपामि, न ब्रह्मुना मन्तेमि। सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्‍लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं, ‘यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्‍लीयति, करुणं झानं झायति, सो ब्रह्मानं पस्सति ब्रह्मुना साकच्छेति ब्रह्मुना सल्‍लपति ब्रह्मुना मन्तेती’ति। इच्छामहं, भो, वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्‍लीयितुं, करुणं झानं झायितुं; नम्हि केनचि उपसङ्कमितब्बो अञ्‍ञत्र एकेन भत्ताभिहारेना’’ति। ‘‘यस्सदानि भवं गोविन्दो कालं मञ्‍ञती’’’ति।

३१५. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते सत्त च ब्राह्मणमहासाला सत्त च न्हातकसतानि तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते सत्त च ब्राह्मणमहासाले सत्त च न्हातकसतानि एतदवोच – ‘‘मय्हं खो, भो, एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो – ‘सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मुना साकच्छेति सल्‍लपति मन्तेती’ति। न खो पनाहं, भो, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मुना साकच्छेमि, न ब्रह्मुना सल्‍लपामि, न ब्रह्मुना मन्तेमि। सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्‍लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं – ‘यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्‍लीयति, करुणं झानं झायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मुना साकच्छेति, ब्रह्मुना सल्‍लपति, ब्रह्मुना मन्तेती’ति। तेन हि, भो, यथासुते यथापरियत्ते मन्ते वित्थारेन सज्झायं करोथ, अञ्‍ञमञ्‍ञञ्‍च मन्ते वाचेथ; इच्छामहं, भो, वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्‍लीयितुं, करुणं झानं झायितुं; नम्हि केनचि उपसङ्कमितब्बो अञ्‍ञत्र एकेन भत्ताभिहारेना’’ति। ‘‘यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मञ्‍ञती’’ति।

३१६. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन चत्तारीसा भरिया सादिसियो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा चत्तारीसा भरिया सादिसियो एतदवोच – ‘‘मय्हं खो, भोती, एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो – ‘सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मानं पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मुना साकच्छेति सल्‍लपति मन्तेती’ति। न खो पनाहं, भोती, ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मुना साकच्छेमि, न ब्रह्मुना सल्‍लपामि, न ब्रह्मुना मन्तेमि। सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्‍लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं ‘यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्‍लीयति, करुणं झानं झायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मुना साकच्छेति, ब्रह्मुना सल्‍लपति, ब्रह्मुना मन्तेतीति, इच्छामहं, भोती, वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्‍लीयितुं, करुणं झानं झायितुं; नम्हि केनचि उपसङ्कमितब्बो अञ्‍ञत्र एकेन भत्ताभिहारेना’’ति। ‘‘यस्स दानि भवं गोविन्दो कालं मञ्‍ञती’’’ति।

३१७. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो पुरत्थिमेन नगरस्स नवं सन्धागारं कारापेत्वा वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्‍लीयि, करुणं झानं झायि; नास्सुध कोचि उपसङ्कमति [उपसङ्कमि (पी॰)] अञ्‍ञत्र एकेन भत्ताभिहारेन। अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स चतुन्‍नं मासानं अच्‍चयेन अहुदेव उक्‍कण्ठना अहु परितस्सना – ‘‘सुतं खो पन मेतं ब्राह्मणानं वुद्धानं महल्‍लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं – ‘यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्‍लीयति, करुणं झानं झायति, सो ब्रह्मानं पस्सति, ब्रह्मुना साकच्छेति ब्रह्मुना सल्‍लपति ब्रह्मुना मन्तेती’ति। न खो पनाहं ब्रह्मानं पस्सामि, न ब्रह्मुना साकच्छेमि न ब्रह्मुना सल्‍लपामि न ब्रह्मुना मन्तेमी’’’ति।

ब्रह्मुना साकच्छा

३१८. ‘‘अथ खो, भो, ब्रह्मा सनङ्कुमारो महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स चेतसा चेतोपरिवितक्‍कमञ्‍ञाय सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्‍जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्‍जेय्य, एवमेव, ब्रह्मलोके अन्तरहितो महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स सम्मुखे पातुरहोसि। अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स अहुदेव भयं अहु छम्भितत्तं अहु लोमहंसो यथा तं अदिट्ठपुब्बं रूपं दिस्वा। अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो भीतो संविग्गो लोमहट्ठजातो ब्रह्मानं सनङ्कुमारं गाथाय अज्झभासि –

‘‘‘वण्णवा यसवा सिरिमा, को नु त्वमसि मारिस।

अजानन्ता तं पुच्छाम, कथं जानेमु तं मय’’न्ति॥

‘‘मं वे कुमारं जानन्ति, ब्रह्मलोके सनन्तनं [सनन्तिच (क॰)]।

सब्बे जानन्ति मं देवा, एवं गोविन्द जानहि’’॥

‘‘‘आसनं उदकं पज्‍जं, मधुसाकञ्‍च [मधुपाकञ्‍च (सी॰ स्या॰ पी॰)] ब्रह्मुनो।

अग्घे भवन्तं पुच्छाम, अग्घं कुरुतु नो भवं’’॥

‘‘पटिग्गण्हाम ते अग्घं, यं त्वं गोविन्द भाससि।

दिट्ठधम्महितत्थाय, सम्पराय सुखाय च।

कतावकासो पुच्छस्सु, यं किञ्‍चि अभिपत्थित’’न्ति॥

३१९. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि – ‘‘कतावकासो खोम्हि ब्रह्मुना सनङ्कुमारेन। किं नु खो अहं ब्रह्मानं सनङ्कुमारं पुच्छेय्यं दिट्ठधम्मिकं वा अत्थं सम्परायिकं वा’ति? अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि – ‘कुसलो खो अहं दिट्ठधम्मिकानं अत्थानं, अञ्‍ञेपि मं दिट्ठधम्मिकं अत्थं पुच्छन्ति। यंनूनाहं ब्रह्मानं सनङ्कुमारं सम्परायिकञ्‍ञेव अत्थं पुच्छेय्य’न्ति। अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मानं सनङ्कुमारं गाथाय अज्झभासि –

‘‘पुच्छामि ब्रह्मानं सनङ्कुमारं,

कङ्खी अकङ्खिं परवेदियेसु।

कत्थट्ठितो किम्हि च सिक्खमानो,

पप्पोति मच्‍चो अमतं ब्रह्मलोक’’न्ति॥

‘‘हित्वा ममत्तं मनुजेसु ब्रह्मे,

एकोदिभूतो करुणेधिमुत्तो [करुणाधिमुत्तो (सी॰ स्या॰ पी॰)]।

निरामगन्धो विरतो मेथुनस्मा,

एत्थट्ठितो एत्थ च सिक्खमानो।

पप्पोति मच्‍चो अमतं ब्रह्मलोक’’न्ति॥

३२०. ‘‘हित्वा ममत्त’न्ति अहं भोतो आजानामि। इधेकच्‍चो अप्पं वा भोगक्खन्धं पहाय महन्तं वा भोगक्खन्धं पहाय अप्पं वा ञातिपरिवट्टं पहाय महन्तं वा ञातिपरिवट्टं पहाय केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजति, ‘इति हित्वा ममत्त’न्ति अहं भोतो आजानामि। ‘एकोदिभूतो’ति अहं भोतो आजानामि। इधेकच्‍चो विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्‍ञं रुक्खमूलं पब्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं पलालपुञ्‍जं, इति एकोदिभूतो’ति अहं भोतो आजानामि। ‘करुणेधिमुत्तो’ति अहं भोतो आजानामि। इधेकच्‍चो करुणासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं। इति उद्धमधोतिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं करुणासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्‍जेन फरित्वा विहरति। इति ‘करुणेधिमुत्तो’ति अहं भोतो आजानामि। आमगन्धे च खो अहं भोतो भासमानस्स न आजानामि।

‘‘के आमगन्धा मनुजेसु ब्रह्मे,

एते अविद्वा इध ब्रूहि धीर।

केनावटा [केनावुटा (स्या॰)] वाति पजा कुरुतु [कुरुरू (स्या॰), कुरुट्ठरू (पी॰), कुरूरु (?)],

आपायिका निवुतब्रह्मलोका’’ति॥

‘‘कोधो मोसवज्‍जं निकति च दुब्भो,

कदरियता अतिमानो उसूया।

इच्छा विविच्छा परहेठना च,

लोभो च दोसो च मदो च मोहो।

एतेसु युत्ता अनिरामगन्धा,

आपायिका निवुतब्रह्मलोका’’ति॥

‘‘यथा खो अहं भोतो आमगन्धे भासमानस्स आजानामि। ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता। पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारिय’’न्ति। ‘‘यस्सदानि भवं गोविन्दो कालं मञ्‍ञती’’ति।

रेणुराजआमन्तना

३२१. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजानं एतदवोच – ‘‘अञ्‍ञं दानि भवं पुरोहितं परियेसतु, यो भोतो रज्‍जं अनुसासिस्सति। इच्छामहं, भो , अगारस्मा अनगारियं पब्बजितुं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मुनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता। पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारिय’’न्ति।

‘‘आमन्तयामि राजानं, रेणुं भूमिपतिं अहं।

त्वं पजानस्सु रज्‍जेन, नाहं पोरोहिच्‍चे रमे’’॥

‘‘सचे ते ऊनं कामेहि, अहं परिपूरयामि ते।

यो तं हिंसति वारेमि, भूमिसेनापति अहं।

तुवं पिता अहं पुत्तो, मा नो गोविन्द पाजहि’’ [पाजेहि (अट्ठकथायं संवण्णितपाठन्तरं)]॥

‘‘नमत्थि ऊनं कामेहि, हिंसिता मे न विज्‍जति।

अमनुस्सवचो सुत्वा, तस्माहं न गहे रमे’’॥

‘‘अमनुस्सो कथंवण्णो, किं ते अत्थं अभासथ।

यञ्‍च सुत्वा जहासि नो, गेहे अम्हे च केवली’’॥

‘‘उपवुत्थस्स मे पुब्बे, यिट्ठुकामस्स मे सतो।

अग्गि पज्‍जलितो आसि, कुसपत्तपरित्थतो’’॥

‘‘ततो मे ब्रह्मा पातुरहु, ब्रह्मलोका सनन्तनो।

सो मे पञ्हं वियाकासि, तं सुत्वा न गहे रमे’’॥

‘‘सद्दहामि अहं भोतो, यं त्वं गोविन्द भाससि।

अमनुस्सवचो सुत्वा, कथं वत्तेथ अञ्‍ञथा॥

‘‘ते तं अनुवत्तिस्साम, सत्था गोविन्द नो भवं।

मणि यथा वेळुरियो, अकाचो विमलो सुभो।

एवं सुद्धा चरिस्साम, गोविन्दस्सानुसासने’’ति॥

‘‘‘सचे भवं गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्सति, मयम्पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम। अथ या ते गति, सा नो गति भविस्सती’’ति।

छ खत्तियआमन्तना

३२२. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छ खत्तिया तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच – ‘‘अञ्‍ञं दानि भवन्तो पुरोहितं परियेसन्तु, यो भवन्तानं रज्‍जे अनुसासिस्सति। इच्छामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं पब्बजितुं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मुनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता। पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारिय’’न्ति। अथ खो, भो, ते छ खत्तिया एकमन्तं अपक्‍कम्म एवं समचिन्तेसुं – ‘‘इमे खो ब्राह्मणा नाम धनलुद्धा; यंनून मयं महागोविन्दं ब्राह्मणं धनेन सिक्खेय्यामा’’ति। ते महागोविन्दं ब्राह्मणं उपसङ्कमित्वा एवमाहंसु – ‘‘संविज्‍जति खो, भो, इमेसु सत्तसु रज्‍जेसु पहूतं सापतेय्यं, ततो भोतो यावतकेन अत्थो, तावतकं आहरीयत’’न्ति। ‘‘अलं, भो, ममपिदं पहूतं सापतेय्यं भवन्तानंयेव वाहसा। तमहं सब्बं पहाय अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्सामि। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मुनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारंअज्झावसता, पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारिय’’न्ति। अथ खो, भो, ते छ खत्तिया एकमन्तं अपक्‍कम्म एवं समचिन्तेसुं – ‘‘इमे खो ब्राह्मणा नाम इत्थिलुद्धा; यंनून मयं महागोविन्दं ब्राह्मणं इत्थीहि सिक्खेय्यामा’’ति। ते महागोविन्दं ब्राह्मणं उपसङ्कमित्वा एवमाहंसु – ‘‘संविज्‍जन्ति खो, भो, इमेसु सत्तसु रज्‍जेसु पहूता इत्थियो, ततो भोतो यावतिकाहि अत्थो, तावतिका आनीयत’’न्ति। ‘‘अलं, भो, ममपिमा [ममपिता (क॰), ममपि (सी॰)] चत्तारीसा भरिया सादिसियो। तापाहं सब्बा पहाय अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्सामि। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मुनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता, पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारियन्ति’’।

३२३. ‘‘सचे भवं गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्सति, मयम्पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम, अथ या ते गति, सा नो गति भविस्सतीति।

‘‘सचे जहथ कामानि, यत्थ सत्तो पुथुज्‍जनो।

आरम्भव्हो दळ्हा होथ, खन्तिबलसमाहिता॥

‘‘एस मग्गो उजुमग्गो, एस मग्गो अनुत्तरो।

सद्धम्मो सब्भि रक्खितो, ब्रह्मलोकूपपत्तियाति॥

‘‘तेन हि भवं गोविन्दो सत्त वस्सानि आगमेतु। सत्तन्‍नं वस्सानं अच्‍चयेन मयम्पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम, अथ या ते गति, सा नो गति भविस्सती’’ति।

‘‘‘अतिचिरं खो, भो, सत्त वस्सानि, नाहं सक्‍कोमि, भवन्ते, सत्त वस्सानि आगमेतुं। को नु खो पन, भो, जानाति जीवितानं! गमनीयो सम्परायो, मन्तायं [मन्ताय (बहूसु)] बोद्धब्बं, कत्तब्बं कुसलं, चरितब्बं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स अमरणं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मुनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता, पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारिय’’’न्ति। ‘‘तेन हि भवं गोविन्दो छब्बस्सानि आगमेतु…पे॰… पञ्‍च वस्सानि आगमेतु… चत्तारि वस्सानि आगमेतु… तीणि वस्सानि आगमेतु… द्वे वस्सानि आगमेतु… एकं वस्सं आगमेतु, एकस्स वस्सस्स अच्‍चयेन मयम्पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम, अथ या ते गति, सा नो गति भविस्सती’’ति।

‘‘‘अतिचिरं खो, भो, एकं वस्सं, नाहं सक्‍कोमि भवन्ते एकं वस्सं आगमेतुं। को नु खो पन, भो, जानाति जीवितानं! गमनीयो सम्परायो, मन्तायं बोद्धब्बं, कत्तब्बं कुसलं , चरितब्बं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स अमरणं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मुनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता, पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारिय’’न्ति। ‘‘तेन हि भवं गोविन्दो सत्त मासानि आगमेतु, सत्तन्‍नं मासानं अच्‍चयेन मयम्पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम, अथ या ते गति, सा नो गति भविस्सती’’ति।

‘‘‘अतिचिरं खो, भो, सत्त मासानि, नाहं सक्‍कोमि भवन्ते सत्त मासानि आगमेतुं। को नु खो पन, भो, जानाति जीवितानं। गमनीयो सम्परायो, मन्तायं बोद्धब्बं , कत्तब्बं कुसलं, चरितब्बं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स अमरणं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मुनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता, पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारिय’’न्ति।

‘‘‘तेन हि भवं गोविन्दो छ मासानि आगमेतु…पे॰… पञ्‍च मासानि आगमेतु… चत्तारि मासानि आगमेतु… तीणि मासानि आगमेतु… द्वे मासानि आगमेतु… एकं मासं आगमेतु… अद्धमासं आगमेतु, अद्धमासस्स अच्‍चयेन मयम्पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम, अथ या ते गति, सा नो गति भविस्सती’’ति।

‘‘‘अतिचिरं खो, भो, अद्धमासो, नाहं सक्‍कोमि भवन्ते अद्धमासं आगमेतुं। को नु खो पन, भो, जानाति जीवितानं! गमनीयो सम्परायो, मन्तायं बोद्धब्बं, कत्तब्बं कुसलं, चरितब्बं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स अमरणं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मुनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता, पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारिय’’न्ति। ‘‘तेन हि भवं गोविन्दो सत्ताहं आगमेतु, याव मयं सके पुत्तभातरो रज्‍जेन [रज्‍जे (स्या॰)] अनुसासिस्साम, सत्ताहस्स अच्‍चयेन मयम्पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम, अथ या ते गति, सा नो गति भविस्सती’’ति। ‘‘न चिरं खो, भो, सत्ताहं, आगमेस्सामहं भवन्ते सत्ताह’’न्ति।

ब्राह्मणमहासालादीनं आमन्तना

३२४. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते सत्त च ब्राह्मणमहासाला सत्त च न्हातकसतानि तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते सत्त च ब्राह्मणमहासाले सत्त च न्हातकसतानि एतदवोच – ‘‘अञ्‍ञं दानि भवन्तो आचरियं परियेसन्तु, यो भवन्तानं मन्ते वाचेस्सति। इच्छामहं, भो, अगारस्मा अनगारियं पब्बजितुं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मुनो आमगन्धे भासमानस्स। ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता, पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारिय’’न्ति। ‘‘मा भवं गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पब्बजि। पब्बज्‍जा, भो, अप्पेसक्खा च अप्पलाभा च; ब्रह्मञ्‍ञं महेसक्खञ्‍च महालाभञ्‍चा’’ति। ‘‘मा भवन्तो एवं अवचुत्थ – ‘‘पब्बज्‍जा अप्पेसक्खा च अप्पलाभा च, ब्रह्मञ्‍ञं महेसक्खञ्‍च महालाभञ्‍चा’’ति। को नु खो, भो, अञ्‍ञत्र मया महेसक्खतरो वा महालाभतरो वा! अहञ्हि, भो, एतरहि राजाव रञ्‍ञं ब्रह्माव ब्राह्मणानं [ब्रह्मानं (सी॰ पी॰ क॰)] देवताव गहपतिकानं। तमहं सब्बं पहाय अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्सामि। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मुनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता। पब्बजिस्सामहं, भो, अगारस्मा अनगारिय’’न्ति। ‘‘सचे भवं गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्सति, मयम्पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम, अथ या ते गति, सा नो गति भविस्सती’’ति।

भरियानं आमन्तना

३२५. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन चत्तारीसा भरिया सादिसियो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा चत्तारीसा भरिया सादिसियो एतदवोच – ‘‘या भोतीनं इच्छति, सकानि वा ञातिकुलानि गच्छतु अञ्‍ञं वा भत्तारं परियेसतु। इच्छामहं, भोती, अगारस्मा अनगारियं पब्बजितुं। यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मुनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता। पब्बजिस्सामहं, भोती, अगारस्मा अनगारिय’’न्ति। ‘‘त्वञ्‍ञेव नो ञाति ञातिकामानं, त्वं पन भत्ता भत्तुकामानं। सचे भवं गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्सति, मयम्पि अगारस्मा अनगारियं पब्बजिस्साम, अथ या ते गति, सा नो गति भविस्सती’’ति।

महागोविन्दपब्बज्‍जा

३२६. ‘‘अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो तस्स सत्ताहस्स अच्‍चयेन केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजि। पब्बजितं पन महागोविन्दं ब्राह्मणं सत्त च राजानो खत्तिया मुद्धावसित्ता सत्त च ब्राह्मणमहासाला सत्त च न्हातकसतानि चत्तारीसा च भरिया सादिसियो अनेकानि च खत्तियसहस्सानि अनेकानि च ब्राह्मणसहस्सानि अनेकानि च गहपतिसहस्सानि अनेकेहि च इत्थागारेहि इत्थियो केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा महागोविन्दं ब्राह्मणं अगारस्मा अनगारियं पब्बजितं अनुपब्बजिंसु। ताय सुदं, भो, परिसाय परिवुतो महागोविन्दो ब्राह्मणो गामनिगमराजधानीसु चारिकं चरति। यं खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दो ब्राह्मणो गामं वा निगमं वा उपसङ्कमति, तत्थ राजाव होति रञ्‍ञं, ब्रह्माव ब्राह्मणानं, देवताव गहपतिकानं। तेन खो पन समयेन मनुस्सा खिपन्ति वा उपक्खलन्ति वा ते एवमाहंसु – ‘‘नमत्थु महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स, नमत्थु सत्त पुरोहितस्सा’’’ति।

३२७. ‘‘महागोविन्दो, भो, ब्राह्मणो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहासि, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं। इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्‍जेन फरित्वा विहासि। करुणासहगतेन चेतसा…पे॰… मुदितासहगतेन चेतसा…पे॰… उपेक्खासहगतेन चेतसा…पे॰… अब्यापज्‍जेन फरित्वा विहासि सावकानञ्‍च ब्रह्मलोकसहब्यताय मग्गं देसेसि।

३२८. ‘‘ये खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स सावका सब्बेन सब्बं सासनं आजानिंसु। ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं ब्रह्मलोकं उपपज्‍जिंसु। ये न सब्बेन सब्बं सासनं आजानिंसु, ते कायस्स भेदा परं मरणा अप्पेकच्‍चे परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहब्यतं उपपज्‍जिंसु; अप्पेकच्‍चे निम्मानरतीनं देवानं सहब्यतं उपपज्‍जिंसु; अप्पेकच्‍चे तुसितानं देवानं सहब्यतं उपपज्‍जिंसु; अप्पेकच्‍चे यामानं देवानं सहब्यतं उपपज्‍जिंसु; अप्पेकच्‍चे तावतिंसानं देवानं सहब्यतं उपपज्‍जिंसु; अप्पेकच्‍चे चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपज्‍जिंसु; ये सब्बनिहीनं कायं परिपूरेसुं ते गन्धब्बकायं परिपूरेसुं। इति खो, भो [पन (स्या॰ क॰)], सब्बेसंयेव तेसं कुलपुत्तानं अमोघा पब्बज्‍जा अहोसि अवञ्झा सफला सउद्रया’’’ति।

३२९. ‘‘सरति तं भगवा’’ति? ‘‘सरामहं, पञ्‍चसिख। अहं तेन समयेन महागोविन्दो ब्राह्मणो अहोसिं। अहं तेसं सावकानं ब्रह्मलोकसहब्यताय मग्गं देसेसिं। तं खो पन मे, पञ्‍चसिख, ब्रह्मचरियं न निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्‍ञाय न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति, यावदेव ब्रह्मलोकूपपत्तिया।

इदं खो पन मे, पञ्‍चसिख, ब्रह्मचरियं एकन्तनिब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्‍ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति। कतमञ्‍च तं, पञ्‍चसिख, ब्रह्मचरियं एकन्तनिब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्‍ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति? अयमेव अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो। सेय्यथिदं – सम्मादिट्ठि सम्मासङ्कप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमाधि। इदं खो तं, पञ्‍चसिख, ब्रह्मचरियं एकन्तनिब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्‍ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति।

३३०. ‘‘ये खो पन मे, पञ्‍चसिख, सावका सब्बेन सब्बं सासनं आजानन्ति, ते आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्‍ञाविमुत्तिं दिट्ठेव धम्मे सयं अभिञ्‍ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्‍ज विहरन्ति; ये न सब्बेन सब्बं सासनं आजानन्ति, ते पञ्‍चन्‍नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिका होन्ति तत्थ परिनिब्बायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका। ये न सब्बेन सब्बं सासनं आजानन्ति, अप्पेकच्‍चे तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनो होन्ति सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति [करोन्ति (सी॰ पी॰)]। ये न सब्बेन सब्बं सासनं आजानन्ति, अप्पेकच्‍चे तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्‍ना होन्ति अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा। इति खो, पञ्‍चसिख, सब्बेसंयेव इमेसं कुलपुत्तानं अमोघा पब्बज्‍जा [पब्बजा अहोसि (क॰)] अवञ्झा सफला सउद्रया’’ति।

इदमवोच भगवा। अत्तमनो पञ्‍चसिखो गन्धब्बपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेवन्तरधायीति।

महागोविन्दसुत्तं निट्ठितं छट्ठं।

Advertisement